August, 14, 2019
 
Published from Palai
Issue : 24
Volume : 52
 
 
 
 
 
 
 
 

]qhpIÄ¡p ]pWyImew
50
amXyqkv BÀ¸q¡c

saIvknt¡mbpsS Umenbm¸q¡Ä

saIvknt¡mbmWv UmenbmbpsS P·tZiw. {]kn² kzoUnjv kkyimkv{XÚ\mbncp¶ tUm. B³{Unbmkv Umensâ HmÀ½bv¡mbn«mWv Umenb F¶ t]cv Cu sNSn¡p e`n¨Xv. imkv{X\maw Dahlia hortensis.

I®©n¸n¡p¶ \nd§Ä k½m\n¡p¶ ]q¡Ä! henb ]q¡Ä!.. ]qt´m«¯n\v Akm[mcWamb anIhp Iq«n¯cp¶ ]q¡Ä! Hcn©papX HcSn hsc hymkapÅ ]q¡Ä!... AtX ]q¡fpsS kz]v\dmWnbmb Umenbm¸q¡Ä!.. Bktätjy IpSpw_¯nÂs¸Sp¶ at\mÚamb ]q¡fpWvSmIp¶ Ipäns¨SnbmWv Umenb. thcpIfn Blmcw kw`cn¨phbv¡p¶ sNSnbmbXn\m Nne cmPy§fn Chsb Blmc¯n\mbpw D]tbmKn¡p¶pWvSv. tIcf¯nse¼mSpw Ae¦mcs¨Snbmbn Umenb hfÀ¯p¶p. HcSn apX BdSn hsc Dbc¯n hfcp¶ Umenbm C\§fpWvSv. Umenbm¸q IWvSm Bcpsam¶p t\m¡nt¸mIpw. A{Xtbsd at\mlcamWv.
]q¡fpsS BIrXnbpw CXfpIfpsS hyXymkhpw hen¸hpsams¡ {]Imcw ]Xns\m¶n\§fmbn Umenbmsb hIXncn¨n«pWvSv. ]pXp¡rjn¡p Umenbms¨SnbpsS Ing§mWv D]tbmKn¡pI. CeIfpÅ XWvSv \«pw sNSn ]nSn¸n¡mw. aª, Nph¸v F¶o \nd§fn Umenb¸q¡sf ImWmw. Hcp CebnSp¡nÂ\n¶p km[mcWambn aq¶p ]qsam«pIÄ DWvSmIp¶p. CXn \Sp¡pÅXp am{Xw \nÀ¯nbn«v atäXp cWvSpw \pÅn¡fªm henb ]q hnSÀ¶pIn«pw. ÌmÀ Umenbm, A\ntam¬, sImfmsdtä F¶nh {][m\bn\§Ä Xs¶.
saIvknt¡mbmWv UmenbmbpsS P·tZiw. {]kn² kzoUnjv kkyimkv{XÚ\mbncp¶ tUm. B³{Unbmkv Umensâ HmÀ½bv¡mbn«mWv Umenb F¶ t]cv Cu sNSn¡p e`n¨Xv. imkv{X\maw
Dahlia hortensis.

 
           
 

Chief Editor : Fr. Kurian Thadathil
Managing Editor : Fr. George Pazheparampil
Palai, Kottayam, Kerala, . 686575.
Ph : 04822 . 212842, Fax : 04822 . 212842
Email :
editor@deepanalam.com

Ihtmdn
apJ{]kwKw
{]XnIcW§Ä
PohnXNnI
t\mh
hN\\mfw
{]mtZinIw
hmI
hmchntijw
ImgvN¸pdw
adphiw
kIpSpw_w
Ipªp\mf§Ä
Im«
 
 


Search Web
 
 
IMPORTANT WEBSITES
 
Diocese of Palai  
Blessed Alphonsa Bharananganam  
Kunjachan Ramapuram  
MarthaMariam1 Church Kuravilangad  
HolyCross Forane Church Cherpumkal  
St.Marys Forane Church Bharananganam  
St . Marys Church Kaduthuruthy  
Deva Matha College Kuravilangad  
Pala Social Welfare Socity w
Golden jubilee Museum Pala w
 
 
       
   
       
 
Copyright © Team Deepanalam 2009 . All rights reserved.